อืม..เนื่องจากเรียนเรื่องนี้มาและมันก็ยาวมากจึงขอแค่เรื่องตารางธาตุอย่างเดียวละกันครับ

 

"ตารางธาตุ"

 

ตารางธาตุในรูป เป็นแบบที่ใช้กันอยู่มากในปัจจุบัน แบ่งธาตุในแนวตั้งออกเป็น 18 แถวหรือ 18 หมู่ โดยธาตุทั้งหมด 18

แถว แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่ม A และ B กลุ่ม A มี 8 หมู่ คือหมู่ IA ถึง VIIIA ส่วนกลุ่ม B ซึ่งอยู่ระหว่างหมู่ IIA และ

IIIA มี 8 หมู่เช่นเดียวกัน คือ หมู่ IB ถึง VIIIB (แต่มี 10 แนวตั้ง) เรียกธาตุกลุ่ม B ว่า ธาตุทรานซิชัน

ธาตุในแต่ละหมู่ ของกลุ่ม A ถ้ามีสมบัติคล้ายกันจะมีชื่อเรียกเฉพาะหมู่ เช่น

ธาตุหมู่ IA เรียกว่า โลหะอัลคาไล (alkali metal) ได้แก่ Li , Na , K , Rb , Cs , Fr

ธาตุหมู่ IIA เรียกว่า โลหะอัลคาไลน์เอิร์ท (alkaline earth) ได้แก่ Be Mg Ca Sr Ba Ra

ธาตุหมู่ VIIA เรียกว่า ธาตุเฮโลเจน (halogen) ได้แก่ F Cl Br I At

ธาตุหมู่ที่ VIIIA เรียกว่า ก๊าซเฉื่อย (Inert gas) ได้แก่ He Ne Ar Kr Xe Rn

การจัดเรียงอิเล็กตรอนกับหมู่และคาบของธาต

จากการพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ พบว่ามีส่วนสัมพันธ์กับการจัดหมู่และคาบของตารางธาตุในปัจจุบัน

สำหรับธาตุกลุ่ม A ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุในแต่ละหมู่จะ

ตรงกับเลขประจำหมู่

จำนวนระดับพลังงานที่มีอิเล็กตรอนอยู่ จะเท่ากับเลขที่คาบ นั่นคือธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน

เช่น 11Na = 2 , 8 , 1

12Mg = 2 , 8 , 2

19K = 2 , 8 , 8 , 1

ทั้ง Na และ K ต่างก็มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน แสดงว่าเป็นธาตุในหมู่เดียวกัน เนื่องจากมี 1 เวเลนซ์อิเล็กตรอน จึงจัด

เป็นธาตุหมู่ที่ 1 เหมือนกัน

Na มี 3 ระดับพลังงาน จึงจัดอยู่ในคาบที่ 3 ของตารางธาตุ

K มี 4 ระดับพลังงานจึงจัดอยู่ในคาบที่ 4 ของตารางธาตุ

Mg มี 3 ระดับพลังงานจึงจัดอยู่ในคาบที่ 3 ของตารางธาตุ

ดังนั้น Na และ Mg จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันคือคาบที่ 3 แต่ต่างหมู่กันเพราะมีเวเลนต์อิเล็กตรอนต่างกัน คือ หมู่ 1A

และ 2A ตามลำดับ

 

แค่นี้แหละครับ เรื่องเกี่ยวกับตารางธาตุ

ปล.แล้วตกลงยายรางธาตุไปไหน ?

ปล2.ลอยกระทงใน Exteen กันยังครับ

 

Comment

Comment:

Tweet

question question tongue sad smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#6 By (118.173.174.84) on 2009-08-13 10:22

ทำได้มีรางวัลให่เยอะมาก
e26-26@hotmail.com

#5 By วี (58.8.92.227) on 2009-01-28 01:41

ทำได็ฒ๊ณษ.ซํ,
e26-26@hotmail.com

#4 By (58.8.92.227) on 2009-01-28 01:39

แล้วสารใดที่ตกผลีกแล้วนำไปเผาในหลอดแก้วปล้วไม่มีสีและกลิ่นและไม่มีคราบหลงเหลือ
อยากทมราบ

#3 By วี (58.8.92.227) on 2009-01-28 01:38

จะลอยทำหยังอ่ะ 555

ปล คอมมเมนต์เราด้วยยยย

#2 By sssooonnnggg on 2008-11-18 14:50

แป้กกกกกก
แป้กกกกกกก
แป้กกกกกก
แป้กกกกกกก
แป้กกกกกก
แป้กกกกกกก
แป้กกกกกก
แป้กกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ก็อปมาเป่าวะ embarrassed

#1 By tonm on 2008-11-14 20:18